top of page

 הרפורמה במערכת המשפט בישראל

מהי הרפורמה המשפטית? למה היא מוציאה מאות אלפים לרחובות? מה ההבדל בין חוק יסוד לחוק רגיל? מהו בג"ץ ומה תפקידו בעיקרון הפרדת הרשויות? מהי בכלל דמוקרטיה?

מבולבלים? הנה הסבר פשוט!

מהי הרפורמה במערכת המשפט?

רפורמת לוין (או ההפיכה המשפטית) היא שם כולל לקבוצת חוקים שאמורים לשנות את היחסים בין הרשויות השלטוניות בישראל. תומכי הרפורמה טוענים שהיא קריטית ליכולות המשילות של הרשות המבצעת, הממשלה. מתנגדיה טוענים שהיא פגיעה מהותית בדמוקרטיה הישראלית. 

מהי פסקת ההתגברות

פסקת ההתגברות היא הצעת חוק שתאפשר לכנסת לחוקק חוק שנפסל מחדש, למרות פסיקת בית המשפט מפורשת המגדירה אותו כחוק הסותר חוק יסוד (כלומר, חוק שאיננו חוקתי). 

מה תפקידו של בית המשפט העליון?

בית המשפט העליון מהווה את הערכאה השיפוטית הגבוהה ביותר במדינה. בית המשפט העליון מתכנס גם לדון בסוגיות של צדק (בג"צ - בית דין גבוה לצדק). ביושבו כבג"צ הוא מטפל בעתירות המוגשות אליו על ידי כל אדם, או מוסד בעניינים הקשורים לחקיקה, החלטות ועשייה של גופי ומוסדות ציבור ובהם הכנסת והממשלה. 

מהם חוקי יסוד?

חוקי היסוד, שהם פרקים מתוך חוקתה העתידית של המדינה ומשמשים כתחליף לחוקה, קובעים את אופי המדינה, שיטת הממשל והבחירות, מוסדות המשטר וחלוקת הסמכויות ביניהם, ומצהירים על ההגנה על זכויות האדם. עם זאת, לשם חקיקת חוק יסוד חדש, תיקון או ביטול שלו, לא נדרש רוב מיוחד למעט חוקי יסוד ספורים ששוריינו ברוב של 61 חברי כנסת: רוב שכל קואליציה משיגה בקלות.

מה תפקיד הנשיא?

נשיא המדינה הוא העומד בראש המדינה. הנשיא משתתף בטקסים רשמיים ובביקורים רשמיים בארץ ובחוץ לארץ כנציג המדינה. נשיא המדינה נבחר על ידי הכנסת, ותפקידו ממלכתי ומייצג את כל קשת הדעות במדינה. לאור המשבר שנוצר בעקבות הרפורמה המשפטית שהוצגה, הנשיא הציג את ״מתווה העם״ והשיחות למו״מ על הרפורמה מתקיימות בחסותו. 

מי נמצא בוועדה למינוי שופטים?

הוועדה למינוי שופטים כוללת 9 נציגים מטעם בית המשפט העליון, הממשלה, הכנסת (קואליציה ואופוזיציה), ונציגי לשכת עורכי הדין. שופט ייבחר לבית המשפט העליון ברוב של 7 מתוך ה-9. קיימת זכות וטו גם לנציגי הקואליציה (שני שרים וח"כ = 3) וגם לביהמ"ש (3 שופטים) - כך שכאשר נבחר שופט תמיד יהיה ייצוג של כל העמדות.

מהי דמוקרטיה?

דמוקרטיה בהגדרתה הבסיסית ביותר היא שלטון העם באמצעות הכרעת הרוב. בבסיס הדמוקרטיה חמישה יסודות: בחירות חופשיות ושוות, הגנה על זכויות אדם, הפרדת רשויות, שלטון החוק, ומערכת משפט עצמאית

איך משפיעה הרפורמה על הכלכלה בישראל? 

הרפורמה המשפטית עולה בהקשרים כלכליים רבים כמו שער השקל מול הדולר, דירוג האשראי של ישראל, ועוד. יחד עם זאת, בימים אלו נקבע תקציב הממשלה. תקציב הממשלה העלה שאלות רבות בנושא השקעות ותעדוף הממשלה והאם אלו עומדים במבחן בג״ץ. למידע נוסף על ההשפעה של הרפורמה והתקציב על כלכלת ישראל - ראו כלכלה ותקציב

רוצים ללמוד עוד?

bottom of page