top of page

קרן האיזון והארנונה

מהי ארנונה?

 ארנונה היא מס עירוני המוטל על תושבי יישוב מסוים לצורך מימון פעולתה של הרשות המקומית.

למה מיועדים כספי הארנונה?

כספי הארנונה שגובות עיריות מיועדים למימון השירותים לתושבים – כגון איסוף אשפה ופעולות תברואה, בניית מוסדות חינוך, תרבות וספורט, תקצוב פעילויות בתחומים אלה, שירותי רווחה, שיפור פני העיר ועוד.

מה ההבדל בין ארנונה למגורים לארנונה לעסקים?

הארנונה למגורים נמוכה משמעותית מהארנונה המוטלת על עסקים. עם זאת, העירייה משקיעה בתושבים שלה הרבה יותר מהעסקים בתחומה, שכן התושבים הם אלה הזקוקים לחינוך, ספורט, תרבות ועוד, בעוד העסקים נהנים בעיקר משירותי התברואה. לכן, אפשר במידה מסוימת לומר כי הארנונה מעסקים, מממנת את השירותים הניתנים לתושבים.

אילו מקורות הכנסה נוספים יש לעיריות?

לעיריות ורשויות מקומיות יש מספר מקורות הכנסה פרט לארנונה:

  • תקציבים של המדינה.

  • היטלים ייעודיים על התושבים ו/או העסקים.

  • הכנסות עצמיות שאינן מארנונה – כמו תשלומי קנסות ודוחות, אגרות, דמי שימוש בנכסי העירייה, גבייה עבור שירותים שונים ועוד.

  • מילוות – הלוואות מהמדינה, בנקים או גופים אחרים.

  • תב"רים - תקציבים בלתי רגילים. תקציבים אלה מיועדים לרוב לעבודות פיתוח של תשתיות והם ממומנים מהכנסות של העירייה, מהשתתפות של בעלי נכסים שונים בפרויקטים, וגם מהשתתפות של משרדי ממשלה ומוסדות ציבור שונים.

  • מענקי איזון מהמדינה – נועדו לסייע לרשויות החלשות יותר לממן סל שירותים ראוי לתושבים שלהן, אם אינן יכולות לעשות זאת בעצמן.

ארנונה וקרן האיזון

מה קורה כשמקבלי ההחלטות רוצים לייעד חלק מכספי הציבור לייעוד מסוים?

לעתים, עולה בממשלה או בעירייה רצון להקצות חלק מכספי מסים או היטלים עבור מטרה כלשהי. בדרך כלל, היועצים המשפטיים וגם משרד האוצר, קובעים כי על אופן הקצאת המשאבים צריכים להחליט נבחרי הציבור, בשעה שהם קובעים את תקציב המדינה או העירייה. כלומר, אין לעקוף את התהליך המסודר של קביעת תקציב ממשלתי או עירוני, כדי להסיט כספים למטרה כלשהי.

מדוע ההחלטה על קרן האיזון שונה מהתהליך המקובל – ומה הסכנה בה?

  •  קרן האיזון קובעת מנגנון בו יועברו כספי ארנונה מעירייה אחת לאחרת, בלי שהדבר יוסדר בתקציב המדינה. כלומר, מתייחסים לרשויות המקומיות כאל גופים נפרדים, שאינם כלולים בתקציב הממשלתי.

  • קרן האיזון תפנה כספים מהארנונה העסקית שגובות הרשויות החזקות יחסית, לטובת עידוד בנייה ברשויות החלשות. בכך, כספים המיועדים למימון הפעילות השוטפת של עירייה מסוימת – יהפכו לכספים המיועדים למימון תשתיות.

האם קרן האיזון תועיל לרשויות החלשות?

פגיעה בשירותים שמעניקות הרשויות החזקות להעניק לתושבים שלהן, לא תיטיב עם הרשויות החלשות יותר. זאת, מאחר שהיא תביא לכך שעסקים ותושבים יעזבו את הרשות החזקה – והקרן המבוססת על כספי הארנונה שלהם, תתרוקן ותלך.

אז מה הפתרון האמיתי?

אם המדינה רוצה לשפר את מצבן של הרשויות החלשות – היא צריכה לתת להן לא רק כספים, אלא גם לדרוש מהן התחייבות לשפר את התפקוד שלהן. אחרת, לא יהיה להן תמריץ להתייעל. סיוע של המדינה צריך להיות מותנה, למשל, בהשתתפות התושבים של אותה עיר בשוק העבודה.

אמנם, יש מקום למענקים לערים שאינן מקבלות כספי ארנונה לתעסוקה, בשל מיקומן שלא מושך עסקים. עם זאת, את מענקי המדינה יש לתת רק לרשויות שהוכיחו שהן משתמשות כראוי בתקציבי המדינה, פועלות לקדם את רווחת התושבים שלהן ויש להן די תושבים עובדים לצורך תשלום ארנונת מגורים.  

bottom of page