top of page

עריצות הרוב

עריצות הרוב מתקיימת גם במשטרים דמוקרטים ומתייחסת למצב שבו הרוב, בין אם באוכלוסייה ובין אם בגוף שלטוני, מנצל את כוחו כדי לאיים על זכויות הפרט ולפגוע במיעוטים מבלי להעניק להם הגנה נאותה.

עריצות הרוב מתרחשת כאשר כוחו של הרוב גובר על זכויותיו וצרכיו של המיעוט, ומוביל לעתים קרובות להזנחת דעותיו והאינטרסים שלו.

סכנת עריצות הרוב טמונה בפוטנציאל להתעלמות מזכויות מיעוטים וזכויות פרט, חופש ביטוי, שוויון זכויות ואורח חיים מגוון בתוך משטר דמוקרטי. היא עלולה לגרום לדיכוי זכויות האדם ולהפיכתה של חברה פלורליסטית ומגוונת לחברה הומוגנית בעלת מאפיינים דומים, הכופה את אורחותיה על האחרים השונים ממנה ואינה רואים איתה עין בעין.

כדי להגן על עצמנו ועל ארצנו מפני עריצות הרוב, צריך ליישם מספר אמצעים:

  1. הגנה על זכויות אדם באמצעות מסגרת משפטית חזקה: מערכת משפטית איתנה עם חוקה המבטיחה זכויות יסוד והגנות לכל הפרטים, ללא קשר להשתייכותם. עליה לכלול הוראות המגנות על זכויות מיעוטים, מקדמות שוויון ומונעות אפליה.

  2. הפרדת רשויות: יישום מערכת איזונים ובלמים המבטיחה רשות שופטת עצמאית, עיתונות חופשית ורשות מחוקקת אפקטיבית יכול לסייע במניעת ריכוז הכוח בידי הרוב. הדבר מסייע לשמור על מאזן כוחות ומונע ניצול לרעה.

  3. בחירות: חשוב להגן על קיומה של מערכת בחירות חשאית, שווה וכמובן חופשית.

  4. חינוך ומודעות: קידום חינוך ומודעות לערכים דמוקרטיים. פלורליזם, אהדת וקבלת השונה והאחר, כיבוד זכויות מיעוטים יכולים לטפח תרבות של הכלה וסובלנות. חיוני לטפח חברה המעריכה גיוון ומעודדת השתתפות פעילה של כלל האזרחים.

  5. מעורבות החברה האזרחית: עידוד השתתפותם של ארגוני חברה אזרחית, קבוצות סינגור ותנועות שטח יכול לספק במה לקולות מיעוטים להישמע ולהיות מיוצגים. קבוצות אלה ממלאות תפקיד חיוני בקידום הזכויות והאינטרסים של קהילות מודרות, או קהילות קטנות שכוחן באוכלוסייה מינימלי.

  6. סטנדרטים ובריתות בינלאומיים: יישור קו עם סטנדרטים בינלאומיים וארגונים המקדמים דמוקרטיה, זכויות אדם והגנות על מיעוטים יכול לספק תמיכה נוספת ומתן דין וחשבון לשמירה על חברה הוגנת ומכילה. גיוס דעת קהל עולמית אוהדת שתפעל לטובת קבוצת המיעוט, תתמוך בה מצד אחד ותפעיל סנקציות על השלטון העריץ (כמו הסנקציות שמפעיל האיחוד האירופאי על הונגריה).

חשוב לציין כי הגנה מפני עריצות הרוב מחייבת מאמץ קולקטיבי ודריכות מתמשכת כדי להבטיח שמירה על ערכי הדמוקרטיה וכיבוד זכויות המיעוט.

bottom of page