top of page
דגלי ישראל - הצעת הנשיא, מתווה העם

הצעת הנשיא - מתווה העם

המחאה האדירה בקרב ציבורים רחבים הביאה את נשיא מדינת ישראל, יצחק הרצוג להיכנס לעובי הקורה. ב-12 בפברואר 2023 נשא כבוד הנשיא נאום מיוחד בו הדגיש כי שינויים במערכת המשפטית חייבים להיעשות אך ורק בהסכמה רחבה.

בנאום חשף הרצוג מתווה אלטרנטיבי שגיבש עם מומחי משפט בכירים ומתבסס על עקרונות מגילת העצמאות. מתווה הנשיא כולל הצעה לחמישה עקרונות כבסיס למשא ומתן.

עקרונות מתווה העם

  1. חקיקת חוק יסוד החקיקה שיסדיר את מעמד חוקי היסוד עליהם אין ביקורת שיפוטית. חוקי היסוד יחוקקו בארבע קריאות ותוך הסכמה רחבה. חוקים שאינם חוקי יסוד יהיו תחת ביקורת בית המשפט. 

  2. תחוקק פסקת ההתגברות שתאפשר לכנסת להתגבר ברוב גדול על פסילת בית המשפט.

  3. העומס השיפוטי יטופל - יאויישו תקני שופטים ויגובשו תוכניות ממשלתיות להתייעלות ומניעת עינוי דין.

  4. הרכב הוועדה לבחירת שופטים - מניעת רוב מהמערכת הפוליטית ומהמערכת המשפטית. לכל אחת מהרשויות יהיו מספר זהה של נציגים. בנוסף יהיו נציגי ציבור שימונו בתיאום והסכמה בין שר המשפטים לנשיא בית המשפט העליון. בנציגי הכנסת יהיה נציג לאופוזיציה.

  5. עילת הסבירות - יצירת הסכמה על המקרים בהם ניתן יהיה להשתמש בעילת הסבירות בכדי לבקר פעולות של הרשות המבצעת והמחוקקת.

הקואליציה סירבה לבקשת הנשיא להשהיית החקיקה.

 

עם התקדמות החקיקה והמחאות, ב-9 במרץ נשא הנשיא הרצוג נאום נוסף, שבו קרא לעצור את החקיקה ולהחליפה במתווה אחר, וקבע: "מכלול החקיקה שנידון כעת בוועדה צריך לעבור מהעולם ומהר. הוא שגוי, דורסני ומערער את יסודותינו הדמוקרטיים״. 

 

בסוף חודש מרץ הודיע ראש הממשלה נתניהו על השהיית החקיקה ותחילת שיחות בבית הנשיא בחסותו למציאת מתווה מוסכם. השיחות מתנהלות בימים אלה.

bottom of page